top of page
Podporující skupina

Služby

Mediace - rodinná, školní

Rodiče, ocitli jste se v nelibé rodinné situaci? Řešíte rodičovský konflikt?
Hledáte způsoby, jak se při rozchodu efektivně domluvit a posílit v roli rodiče?

Pedagogové, setkáváte se ve školním prostředí s nedorozuměním a konflikty směrem k rodičům a žákům, žáky navzájem?
Vnímáte, že Váš pedagogický sbor potřebuje pro lepší vzájemnou komunikaci a řešení sporných otázek náhled zvenčí?
Hledáte někoho, kdo není emočně zaangažován v konfliktech na půdě školy?

 

Řešení konfliktu rozumnou cestou formou nenásilné komunikace.

Vyřešení sporu domluvou nalezneme už u Homéra, když Diův syn Hermés ukradl Apollonovi stádo krav. Ačkoliv Hermés zarputile zapíral, Apollon ho obvinil a požádal Dia o spravedlivý rozsudek, Zeus nechtěl na Olympu sváry bohů a přikázal jim, aby se spolu domluvili a stádo našli. Uposlechli ho a vydali se na cestu. Během ní se Apollonovi zalíbila Hermova lyra a naučil se na ni hrát, Když stádo našli, dohodli se, že Apollon si ponechá lyru a Hermes krávy. Atak namísto soudu došlo k usmíření a spokojenosti obou stran.

Mediace sice není všelék na všechny spory, ale je to efektivní proces pro řešení mnoha z nich...

Terapie zaměřená na člověka
         Personal Centred Approach

Cítíte se těžko? Je Vám úzko? Trápí Vás dlouhodobě pocit tíhy a nevíte co s ním? Cítíte, že jste dlouhodobě pod svojí přirozenou hladinou? Nemůžete se dopátrat hlubších kořenů? 

Ve své terapii vycházím z humanistické psychologie K.R. Rogerse, tj.  z přístupu zaměřeného na člověka. Jsem přesvědčena, že všichni v sobě máme bohaté zdroje pro rozvoj, svoji kapacitu růst směrem k naplnění své jedinečné identity. Zablokovaný či pokřivený vývoj je výsledkem vztahů, jenž udupaly naši základní potřebu pozitivního přijetí a které vedly k vytvoření sebepojetí a chování sloužícího jako ochrana proti útoku a nesouhlasu. 

Mým úkolem je v terapeutickém vztahu vytvořit nové podmínky, aby ve Vás mohl být podpořen růst. V přeneseném smyslu se pokouším nabídnout jinou půdu a jiné klima prostřednictvím hlubší roviny empatie a přijetí, při které se můžete zotavit z předchozí deprivace nebo zlého zacházení a začít rozkvétat jako jedinečná bytost, kterou jíž jste.

Koučink

Pedagogové, studenti a pomáhající profesionálové, hledáte řešení ? Hledáte jak se posunout? Nevíte kde začít? Nevíte jak na to? 

Koučink přestavuje rychlý a efektivní způsob zaměřený na nějaký vytyčený cíl. Vyhledání této služby pro Vás znamená chtít dosáhnout nějakého cíle, ať už v pracovním nebo osobním životě. Mým úkolem je Vás doprovázet v tomto procesu a pomoci identifikovat to, čeho ve své podstatě chcete dosáhnout, vybudovat si seberegulační proces, který Vás k žádanému výsledku posune. Během tohoto procesu Vám pomáhám stanovit si dílčí kroky a poté je uskutečňovat, hodnotit a v případě potřeby měnit, aby jste na cestě za svým cílem postupovali rychleji a věřili, že to dokážete...

Věřte, že Váš potenciál je veliký, jen ho potřebuje vylovit a najít. Vy jste tvůrci svého světa, který chcete žít a já Vás můžu u toho tvoření podpořit.

Supervize

Pomáhající pracovníci, hledáte podporu pracovnímu kolektivu? Potřebujete metodickou podporu pro řešení konkrétních pracovních postupů? 

Supervize je nástroj profesního růstu především v pomáhajících pracovních sférách, které jsou ve zvýšené míře vystaveny riziku vyhoření. Vyhoření přichází jako důsledek permanentního stresu, neustálé nutnosti být druhým k dispozici a tendenci pomáhajících, zapomínat na své vlastní potřeby.

Supervizní setkání vnímám jako explorační proces, tematizovaný chráněný čas, kde se vytváří bezpečný prostor, ve kterém může pracovník/pracovní kolektiv otevřít své pochyby a tápání, očistit se od negativních emocí, které výkon profese nutně přináší, a získat určitý nadhled. Neříkám v něm, co máte dělat, jelikož věřím, že Vy sami jste těmi nejlepšími odborníky na svou situaci. Jen Vám pomáhám, aby jste našli svoje řešení. Můžeme se zabývat  podrobně nějakým konkrétním případem z  praxe, se kterým si nevíte rady a hledáte pro něj nové cesty.

V tomto směru poskytuji podporu pomáhajícím profesionálům, tedy těm, kteří pomáhají druhým.

Například supervize ve školství je nově rozvíjející se přímá podpora pedagogickým pracovníkům. Věřím, že její rozšíření může podpořit mnohé pedagogické pracovníky ke kvalitnímu a efektivnímu řešení výchovných a vzdělávacích otázek na půdě školy, zmírnit tak dopad předčasně odcházejících a systém obohacujících pedagogů ze škol v důsledku vyhoření. 

Zkušenosti a vzdělání 

Moje nepříliš lehké dětství, které ve mně vyvolávalo mnoho zmatků a nepříjemných emočních vzorců, mně dovedlo na cestu, na které jsem byla přesvědčena, že chci něco změnit a následně pomáhat těm, kteří věří, že můžou změnit to, co v životě chtějí...

 

Má víra, že změna je možná, se ukázala až po pomalých krůčkách, které jsem směrem k životu udělala...

 

Moje mise a mé pracovní poslání začalo prací s dětmi a mládeží, které se potýkali právě se stejnými problémy, kterými jsem procházela já ve svém adolescentním období a v období hledání své identity…, proto jsem se se zájmem  pustila do magisterského studia oboru Pedagogika - sociálni práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při práci jsem viděla, jak to některé z nich mají těžké, možná o moc těžší než já. Jak těžké bylo pro ně orientovat se v tom zmatku s dospělýma, o to víc jsem se chtěla dále vzdělávat a být k nim blíž. Viděla jsem, jak hledají z toho nějakou cestu ven ve formě pro ně spásného úniku…Snažila jsem se jim dávat svou pozornost, projevovat zájem a přijetí toho, jak to mají…Tím jsem se inspirovala ke studiu humanistické psychologie K.R.Rogerse, kterou jsem pak následně v psychoterapeutickém výcviku na Institutu PCA v Brně aplikovala i na své sebezkušenosti.

 

Na této cestě jsem se dostala o něco dále, a to k rodinám těchto dětí…Nahlížím tak do pestrých a těžkých osudů rodin. Jsou to především rodiny mnohoproblémové, dysfunkční. Mnohdy tady hraje hlavní roli jen rodič – samoživitel. Stala jsem se takzvaným dočasným „doprovazečem“ v určitém úseku jejich životní dráhy. Vzhledem ke své práci s rodinami, jsem si chtěla prohloubit své znalosti mediačními dovednostmi, abych se lépe orientovala v rodinných a partnerských sporech a uměla je prakticky řešit. Stala jsem se tak i smiřovačem hádek, které vedou rodiče mezi sebou i se svými dětmi. Po několikaletých pracovních zkušenostech s prací dětmi a rodinami, mně začalo zajímat, jak vnímají rodiče podporující aktivizační práci a osobnost pracovníka v tomto pomáhajícím oboru. Tyto otázky jsem nakonec zpečetila ve své rigorózní práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nadále s údivem pozoruji některé nevědomé vzorce chování v rodinách, které jen vědomě posilují jejich pocit bezmoci, a tak se je s nadějí, v rámci své aktivizační práce snažím svou vírou, praktickou pomocí a péčí  podporovat ke změnám a doprovázet ke konkrétním krokům vpřed. Práce, kdy v mnoha případech chybí u jednotlivců motivace, práce, kdy jejich pocit vyčerpanosti ze života ztrácí pro některé smysl.

 

Přesto se dívám se na jejich kroky, které vedou k pomalému, ale postupnému zlepšování situace… Práce, ve které spatřuji "růst trávy" v jejich životech.

 

Předávám také své poznatky studentům a zájemcům a  dělím se s nimi tak o mé praktické zkušenosti…

 

Dnes jsem tady pro Vás, pro ty, kteří mají chuť měnit se, růst a jít vpřed…

otevřená kniha

Odborné výcviky 

 •              Postgraduální výcvik rodinné a párové terapie - 600 h - frekventant
               Centrum psychoterapie GI - J. Vodňaská, Z. Macek, Praha

 •             Trénink zručností zaměřený na emoce (EFST) - 32 h

´                 The Norwegian Institute of Emotion Focused Therapy

                   with Dr. Nadia Ansar

 

 •              Systemická supervize a koučování - 500 h  

                   Hermés Group a Institut MUDr. Františka Matušky, Praha, 

                   Association of National Organisations for the Supervison in Europe

 •              Kouč osobního rozvoje - 120 h 

                   Akademie osobního rozvoje (AKOR) Brno, MŠMT ČR

 •             Bowenova metoda práce s tělem - 186 h 

                  Institut PCA Brno

 •             Tělo v práci PCA psychoterapeuta - přímé a nepřímé techniky, 80 h 

                  Institut PCA Brno

 •             Poradenství a psychoterapie zaměřená na člověka -  1245 h

                  Institut PCA Brno, ČPS, ČLS JEP 

 •             Akreditovaný mediátor  AMČR

                  Komplexní výcvik v mediaci + rodinná mediace, 124 h

                    AMČR, Praha, Olomouc, MŠMT ČR, MPSV ČR

 •             Krizová intervence, 40 h 

                  Podané ruce, Brno MŠMT ČR, MPSV ČR

Ceník služeb 

od 1.1.2024 

 •     Individuální psychoterapie/ koučink (60 min.)         900, - Kč          

 •     Párová (90 min.)                                             1100,- Kč

 •     Mediace ( 3 h)                                               3 000,- Kč

 •     Individuální supervize (60 min.)                         1000,-  Kč              

 •     Skupinová supervize (90 - 120 min)                   1600,-  Kč

                                            

V individuálních případech po posouzení životní situace klienta, lze pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené  domluvit snížení ceny.

 

V rámci preventivních programů pojišťoven spolupracuji s VZP, ČPZP a ZPMVČR, ZPŠ. 

My Approach
bottom of page